Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 е създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване.

Регионите, които програмата обхваща са областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград на територията на Република България и префектурите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция.

Общият бюджет на Програмата е 130 262 833 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са 110 723 408 евро (85 %) и 19 539 425 евро (15 %) - национално съфинансиране от двете партниращи държави.

По програмата се финансират проекти по четири приоритетни оси: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“, „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“, „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“.

Целевите групи и основните типове бенефициенти са национални, регионални и местни власти, както и неправителствени организации.

Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на Програмата, както и на този линк: http://www.greece-bulgaria.eu/