Административно-териториално устройство

Министърът на регионалното развитие и благоустройството провежда държавната политика в областта на административно-териториалното устройство, развитието и укрепването на местното самоуправление. 

Административно-териториалното устройство представлява съзнателно провеждана дейност по разделяне на територията на страната, формиране на административно-териториални и териториални единици и създаване на административни органи в тях, които да провеждат политиката на държавата на местно ниво в рамките на техните правомощия, установени с Конституцията и съответните закони. Тази политика цели осъществяване на оптимално разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното и местно равнище на управление, въз основа на обосновани и проверени в управленската практика механизми и инструменти, с оглед по-ефективното и качествено предоставяне на публични услуги на населението.

Процесът на реформа в местното самоуправление и административно-териториалното устройство на страната цели задълбочаване на процесите на прехвърляне на правомощия и ресурси към органите на местното самоуправление и повишаване степента на взаимодействие между отделните нива на териториално управление и намира израз в актуализираната Стратегия за децентрализация, приета с Решение № 454 от 2 юли 2010 г от Министерския съвет и изпълнението на дейностите, предвидени в този документ.