Заместник-министър Деница Николова: Нужна е ревизия на всички стратегически документи за регионално развитие

Заместник-министър Деница Николова: Нужна е ревизия на всички стратегически документи за регионално развитие

05 декември 2017 | 14:00

Заместник-регионалния министър обсъди с УС на НСОРБ приоритетите в регионалната политика и изпълнението на ОПРР 2014-2020 за 2018 година

 

Приоритетите в регионалната политика и изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018 г. обсъди заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Деница Николова на работна среща с Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, която се проведе в Карлово. Зам.-министър Николова отчете, че към днешна дата е договорен над 60% от бюджета на приоритетна ос 1 на европейската програма - „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, която се изпълнява в 39-те големи български града. През следващата година ще стартират проектите за социални услуги за възрастни хора и туристическа инфраструктура. Над 34 млн. лв. от програмата ще бъдат насочени към 28-те по-малки общини бенефициенти до края на месец март догодина за проекти за подобряване на енергийната ефективност в публични и частни сгради. Зам.-министър Николова обърна внимание, че проектите за малките общини ще се одобряват на конкурентен принцип, с основен критерий постигане на индикаторите по ОПРР. До края на следващата година се очаква да бъдат избрани и фонд мениджъри към Фонда на фондовете, с което фондовете за София, Северна и Южна България ще стартират своята дейност.

„Работим интензивно, за да търсим нов подход в регионалната политика, която до сега следваше финансирането. Вече вървим в обратна логика, която да служи като подход за дългосрочна регионална политика, с  приемственост между различните правителства, за да се постигнат целите на ниво региони“, отбеляза още на работната среща зам.-министър Николова. Тя обясни, че целта е всички ведомства да отразяват тенденциите и потенциала на всеки един регион и да се води хоризонтална политика за постигане на общите цели, а не да се финансират и развиват мерки, приоритетни за самото ведомство. Заместник-министър Николова подчерта нуждата от преглед на всички регионални стратегически документи, изработени към момента от общини, области и правителство. „Трябва да направим анализ за синергия между тях, за да се синхронизират и намалят като обем. Трябва да потърсим най-важните документи, които ще ни дадат посоката за развитие занапред, а това значи оптимизация на стратегическите документи с цел отсяване на най-качествените“, каза Николова. Според нея стъпка за нормативна промяна на регионалната политика е регионите да се поставят в центъра на регионалното развитие, защото в  момента водеща е секторната политика. Николова подчерта необходимостта от защита на полицентричното регионално развитие и отбеляза като слабост концентрацията на средства в големите градове, което води до миграция, а големите градове вече изпитват затруднения от притока на хора. „Търсим възможностите за налагане на полицентричното развитие на регионите. Ресурсите трябва да се насочват според потенциала на региона, а не да се инвестират по утвърдени схеми. Градската политика, градското развитие е изключително важно, но трябва да е подчинено на балансираното развитие и съобразено с нуждите на регион“, заяви зам.-министър Николова.