ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост по реда на наредбата за ОВОС

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост по реда на наредбата за ОВОС

19 юни 2014 | 11:00

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (приета с ПМС № 59 от 07.03.32003 г., обн. ДВ бр. 25/18.03.2003г., изм. и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012 г.)
 
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
гр.София, ул.”Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура, която е част от проекта за изграждане на язовир „Луда Яна” и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ), както следва:
Захранващи водопроводи към водоснабдителната мрежа на гр.Панагюрище: водопровод от ПСПВ до съществуващ резервоар за захранване на „висока“ зона; водопровод от ПСПВ до съществуващ резервоар за захранване на „ниска“ зона и водопровод от помпена станция 1 до ПСПВ;
Изместване на електропроводи 20 kV и 110 kV: предложение за трасе за изместване на електропроводи 20 kV и предложение за трасе за изместване на електропровод 110 kV.
Инвестиционното предложение ще се осъществи на площадка с местонахождение в землището на гр. Панагюрище с ЕКАТТЕ 55302, община Панагюрище, област Пазарджик.
 
Лице за контакти от страна на възложителя: инж.Вела Петрова, тел. 02 94 05 202
Адрес: гр.София, ул.”Св. св. Кирил и Методий” № 17-19, дирекция „Водоснабдяване и канализация“.
 
На посочения адрес е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС и се приемат писмени мнения и становища от всички заинтересовани лица до 07.07.2014 г. 
  • Прикачени файлове (1)
    Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 на наредбата за ОВОС
Прикачени файлове (1)