Обяви

Заповед за прекратяване на търг за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19
14 април 2021 | 16:34
Процедура по отчуждаване на имот на територията на община Чирпан
22 март 2021 | 12:22
Обявление
10 март 2021 | 16:06
Обява-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19
05 март 2021 | 10:47
Обществена поръчка с предмет „Изработване на доклади за оценка на околната среда за програми за сътрудничество INTERREG - IPA CB 2021 - 2027 между Република България и съответно Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция и за трансгранични стратегии за интегрирано териториално развитие, които ще бъдат финансирани по програмите за сътрудничество INTERREG - IPA CB 2021 - 2027 между Република България и съответно Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция
25 февруари 2021 | 13:02
Обществена поръчка с предмет „Закупуване на лабораторни услуги за реализиране на измервания за определяне количеството чакъл, вложено при изпълнение на строителни работи“
12 февруари 2021 | 10:25
Обявление за отчуждаване на имоти за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман в землището на град Костинброд
10 февруари 2021 | 11:00
Отчуждаване на имоти в община Белово за модернизация на ж.п.линия София-Пловдив
09 февруари 2021 | 10:58
Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“
30 декември 2020 | 16:38
Обявление за отчуждение на имоти - частна собственост в землището на село Волуяк
03 декември 2020 | 12:49
Обявление за стартиране на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по бъдещите програми за ТГС Интеррег - ИПП България – Република Северна Македония и България - Турция 2021-2027“
04 ноември 2020 | 16:46
Обявление за отчуждаване на частни имоти в с. Обручище, община Гълъбово, за развитие на дейностите пред рудник „Трояново" – 3
30 октомври 2020 | 13:00