Обяви

Прекратяване на тръжната процедура за предоставяне на услуги за "Организиране на събития по програмите за ТГС Интеррег - ИПП България - Сърбия, България - бивша Югославска Република Македония и България - Турция 2014-2020", реф. № Interreg-IPA CBC
19 ноември 2018 | 11:12
Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот в МРРБ
14 ноември 2018 | 10:58
Семинари за подготовка на проекти по втора покана за проектни предложения на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014 -2020“
31 октомври 2018 | 14:28
Обявена е отчуждителна процедура за изграждане на кръгово кръстовище на пътя Пловдив-Асеновград
26 октомври 2018 | 10:18
Започва подготовка на Трета покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“
25 октомври 2018 | 11:11
Отчуждаване на част от имот – частна собственост, за държавна нужда за „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20“, на територията на община Драгома
16 октомври 2018 | 11:10
Тръжна процедура за предоставяне на услуги за организиране на събития по Интеррег - ИПП програмите за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, България – Македония и България – Турция
10 октомври 2018 | 17:54
Обявление за процедура по отчуждаване на имоти с цел изграждане на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kv ВЕЦ „Въча 1“ – ВЕЦ „Цанков камък“
05 септември 2018 | 15:42
Принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, в землището на с. Главан
04 септември 2018 | 15:51
Обявление
31 август 2018 | 11:38
Обявление за отчуждаване на имоти в областите Търговище и Шумен за изграждане автомагистрала "Хемус"
03 август 2018 | 09:44
Обществено допитване относно проект на Насоки за кандидатстване във Втора покана за проектни предложения на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020
01 август 2018 | 13:43