Обяви

Обявление - отчуждаване на имоти
30 юли 2021 | 10:07
Обява за провеждане на консултации по „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на проект на общ устройствен план на община Бяла”
07 май 2021 | 12:07
Конкурс за свободни позиции в Съвместния секретариат на Програма Интеррег V-A Гърция – България 2014-2020 в гр. Солун, Гърция
29 април 2021 | 15:01
Покана за представяне на проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент
28 април 2021 | 16:43
Заповед за прекратяване на търг за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19
14 април 2021 | 16:34
Процедура по отчуждаване на имот на територията на община Чирпан
22 март 2021 | 12:22
Обявление
10 март 2021 | 16:06
Обява-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19
05 март 2021 | 10:47
Обществена поръчка с предмет „Изработване на доклади за оценка на околната среда за програми за сътрудничество INTERREG - IPA CB 2021 - 2027 между Република България и съответно Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция и за трансгранични стратегии за интегрирано териториално развитие, които ще бъдат финансирани по програмите за сътрудничество INTERREG - IPA CB 2021 - 2027 между Република България и съответно Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция
25 февруари 2021 | 13:02
Обществена поръчка с предмет „Закупуване на лабораторни услуги за реализиране на измервания за определяне количеството чакъл, вложено при изпълнение на строителни работи“
12 февруари 2021 | 10:25
Обявление за отчуждаване на имоти за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман в землището на град Костинброд
10 февруари 2021 | 11:00
Отчуждаване на имоти в община Белово за модернизация на ж.п.линия София-Пловдив
09 февруари 2021 | 10:58