Обяви

Обявление за отчуждаване на имоти
25 януари 2023 | 17:14
Въпроси и отговори по обществена поръчка за предоставяне на услуги с предмет „Оценка на въздействието на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Република България”
16 януари 2023 | 15:20
Отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост за държавна нужда, области Видин и Монтана
13 януари 2023 | 13:34
Обявление за стартиране на Ограничена покана за стратегически проект по програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Сърбия 2021-2027
04 януари 2023 | 12:34
Обявление за отчуждаване на имоти в община Марица, област Пловдив
04 януари 2023 | 09:42
Обявление за отчуждаване на имоти – частна собственост в землището и урбанизираната територия на село Белозем, община Раковски
03 януари 2023 | 14:55
Обявление на ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Северна Македония 2021–2027, за изграждане/рехабилитация на нов граничен контролно пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни – Берово
30 декември 2022 | 08:21
Обществена поръчка с предмет „Осигуряване на логистично и техническо обезпечаване на събития, касаещи реализацията на програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП“ с референтен номер Interreg-IPA CBC-TA-2020-8
23 декември 2022 | 13:57
Стартиране на процедура за обществена поръчка за предоставяне на услуги с предмет „Оценка на въздействието на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Република България”
23 декември 2022 | 12:10
Втора покана към юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие на представители в състава на комитета за наблюдение на програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
19 декември 2022 | 15:36
Повторна покана към юридически лица с нестопанска цел, които да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027
15 декември 2022 | 15:09
Обявление за стартирането на Ограничена покана за стратегически проект по програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027
12 декември 2022 | 12:56