Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот в МРРБ

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот в МРРБ

14 ноември 2018 | 10:58

Mинистерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № РД-02-14-1158/12.11.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството,  обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, разположен в сграда с идентификатор 68134.403.383.2 (стар идентификатор 68134.403.96.2) по КККР на град София, етаж 1 (първи), за който е съставен АПДС № 07902/14.03.2012 г., с предоставени права на управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), представляващ „Кабинет“ с полезна площ 18,00 кв.м., с предназначение за търговска дейност – предоставяне на стоматологични услуги.

Срок на наемното правоотношение –  10 години.

Начална месечна наемна цена – 142,56 лева (сто четиридесет и два лева и петдесет и шест стотинки) без включен ДДС, определена съгласно чл. 41 от ППЗДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 100,00 лева (сто лева) и се превежда по следната банкова сметка на МРРБ в Българската народна банка: BG24BNBG96613300166301.

Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – www.mrrb.government.bg, или да бъде получена в ст. 501, ет. 5, в сградата на МРРБ, от датата на публикуване на обявата за търга, до изтичане срока за подаване на заявления за участие, срещу представен документ за платен депозит за участие.

Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервалите от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:30 ч. до 14.12.2018 г. (включително), в административната сграда на МРРБ - гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, в стая № 501.

Оглед на частта от имота – публична държавна собственост – всеки работен ден след предварително записване на тел. 02/94 05 446 или на тел. 02/94 05 495

Търгът ще се проведе на 17.12.2018 г. от 10:00 ч. в сградата на МРРБ.

  • Прикачени файлове (3)
    Заповед за откриване на търг
    Приложения към тръжна документация
    Тръжна документация
Прикачени файлове (3)