Обявление

Обявление

31 август 2018 | 11:38

МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ), на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № РД-02-14-865./30.08.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството,  ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, разположен в сграда с идентификатор 68134.403.383.2 (стар идентификатор 68134.403.96.2) по КККР на град София, етаж 1 (първи), за който е съставен АПДС № 07902/14.03.2012 г., с предоставени права на управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), и съставляваща 2,00 кв.м. полезна площ, с предназначение за поставяне на терминално устройство АТМ (банкомат).

Срок на наемното правоотношение –  10 години.

Начална тръжна месечна наемна цена – 79,20 (седемдесет и девет лева и двадесет стотинки) лева, без включен ДДС, определена съгласно чл. 41 от ППЗДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева и се превежда по следната банкова сметка на МРРР в Българската народна банка: BG24BNBG96613300166301.

Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – www.mrrb.government.bg, или да бъде получена в ст. 529, ет. 5, в сградата на МРРБ, от датата на публикуване на обявата за търга, до изтичане срока за подаване на заявления за участие, срещу представен документ за платен депозит за участие.

Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервалите от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 01.10.2018 г. (включително), в административната сграда на МРРБ - гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, в стая № 529.

Оглед на площите – всеки работен ден след предварително записване на тел. 02/94 05 446 или на тел. 02/94 05 495

Търгът ще се проведе на 02.10.2018 г., от 10.00 ч., в сградата на МРРБ.

  • Прикачени файлове (4)
    Тръжна документация министър-27.08.2018 г.
    Заповед за откриване на търг
    Тръжна документация АТМ 2018
    Заповед за определяне на спечелилия търга участник
Прикачени файлове (4)