Обявление за изменение на Решение№55 от 2016 за отчуждаване на имоти за държавна нужда за "Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“

Обявление за изменение на Решение№55 от 2016 за отчуждаване на имоти за държавна нужда за "Модернизация на същ

03 май 2018 | 09:42

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че с Решение № 268 на Министерския съвет от 2018 г. е изменено Решение № 55 на Министерския съвет от 2016 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до
км 32+447,20“, намиращи се на територията на община Драгоман, община Сливница и община Божурище, Софийска област.

Причината за изменението на административния акт е, че неправилно е вписан в приложението към т. 1, в раздел „Урбанизирана територия“ за землището на
гр. Драгоман, община Драгоман, Софийска област имот № 000016 (по регистър), нов № 788 като подлежащ на отчуждаване и е допуснато несъответствие в приложението към
т. 1, в раздел „Земеделска територия“ за землището на с. Алдомировци, община Сливница, Софийска област, по отношение на размерите на засегнатата площ и паричното обезщетение за имот № 130012 (по регистър), нов имот № 130026.