Обявление за отчуждаване на имоти за изграждане на обект „Път ІІ-55 „Велико Търново – Гурково“

Обявление за отчуждаване на имоти за изграждане на обект „Път ІІ-55 „Велико Търново – Гурково“

17 май 2018 | 11:40

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание  чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Път ІІ-55 „Велико Търново – Гурково“. Обходен път на село Асеновец от км 79+200 до км 82+800 и изместване на електропровод 20 кВлт“, в землището на село Асеновец, община Нова Загора, област Сливен, подробно описани в приложението към т. 1 от Решение № 315 на Министерския съвет от 10 май 2018 година. Имотите и частите от имоти – частна собственост, подлежащи на отчуждаване се намират в землището на село Асеновец, община Нова Загора, област Сливен.

С Решение № 302 на Министерския съвет от 20 април 2012 г. обект „Път ІІ-55 „О.п. Дебелец – Килифарово – Гурково – Долно Паничерево – Нова Загора – Млекарево – Новоселец – Радецки – Тец ІІ – Полски градец – Мъдрец – Главан – Младиново – Свиленград“,  е обявен за обект с национално значение и за национален обект, на основание § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.

Финансирането на процедурата по отчуждаването на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.