Обявление за процедура по отчуждаване на имоти с цел изграждане на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kv ВЕЦ „Въча 1“ – ВЕЦ „Цанков камък“

Обявление за процедура по отчуждаване на имоти с цел изграждане на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kv ВЕЦ „Въча

05 септември 2018 | 15:42

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание 

чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект „Въздушна линия (ВЛ) 110 kv ВЕЦ „Въча 1“ – ВЕЦ „Цанков камък“ на територията на област Пазарджик, подробно описани в т. 1 от Решение № 571 на Министерския съвет от 13 август 2018 година.

С Решение № 771 на Министерския съвет от 21 октомври 2011 г. линеен енергиен обект „ВЛ 110 kv ВЕЦ „Въча 1“ – ВЕЦ „Цанков камък“, е обявен за национален обект, на основание § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост (ЗДС).

Със Заповед № РД-02-15-56/06.04.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, обнародвана в „Държавен вестник“, бр.30/24.04.2015 г., е одобрен подробният устройствен план – парцеларен план за обект „ВЛ 110 kv ВЕЦ „Въча 1“ – ВЕЦ „Цанков камък“, с трасе, преминаващо на територията на област Пловдив, област Пазарджик и област Смолян.

Финансирането на процедурата по отчуждаването на частите от имотите – частна собственост, на територията на община Брацигово и община Батак, област Пазарджик, се осигурява от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр.София.

Реализирането на проекта е с оглед изграждане на нов електропровод, представляващ втора връзка на съществуваща ВЕЦ „Цанков камък“ с електроенергийната система на България, по която трябва да се изнася произведената електроенергия от централата.