Отчуждаване на част от имот – частна собственост, за държавна нужда за „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20“, на територията на община Драгома

Отчуждаване на част от имот – частна собственост, за държавна нужда за „Модернизация на съществуващото трасе н

16 октомври 2018 | 11:10

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на част от имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20“, намиращ се на територията на община Драгоман, Софийска област, подробно описан в Решение № 641 на Министерския съвет от 2018 г.

С Решение № 302 на Министерския съвет от 2012 г. републикански път І-8 (Е-80) в участъка „Граница Република Сърбия – о.п. София – Запад“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на част от имота – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.