Отчуждителна процедура, обект: „Обходен път на гр. Бургас - I-ви етап от км 230+700 на път 1-9 „Сарафово - Бургас“ до км 493+550 на път 1-6 „Ветрен - Бургас“ и локални платна“

Отчуждителна процедура, обект: „Обходен път на гр. Бургас - I-ви етап от км 230+700 на път 1-9 „Сарафово - Бур

30 май 2019 | 10:37

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл.34а, ал.З от Закона за държавната собственост, съвместна Заповед № РД-02-14-343/08.04.2019г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Заповед № ЗМФ-266/01.04.2019г. на министъра на финансите, постъпила в Областна администрация Бургас с писмо вх.№ 04-00-202/11.04.2019г.от МРРБ и влязъл в сила подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план, одобрен с влязла в сила Заповед № РД-02-15- 91/31.08.2016г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство.

ОБЯВЯВАМ:

Започнала отчуждителна процедура за обект: „Обходен път на гр. Бургас - I-ви етап от км 230+700 на път 1-9 „Сарафово - Бургас“ до км 493+550 на път 1-6 „Ветрен - Бургас“ и локални платна“.

Отчуждаването на имоти и на части от имоти - частна собственост засяга имоти, намиращи се в землището на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

Процедурата по отчуждаването ще бъде извършена със заповед на областния управител на област Бургас на основание чл,34а, ал.2 от Закона за държавната собственост.

Заповедта ще бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на чл.61, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалиия кодекс.