Покана за предоставяне на оферти за обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на ПСПВ Студена-Перник (доставка и монтаж на оборудване)“

Покана за предоставяне на оферти за обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на ПСПВ Студена-Перник (достав

12 април 2019 | 15:34

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява тръжна процедура за „Рехабилитация на пречиствателна станция за питейни води Студена-Перник (доставка и монтаж на оборудване)“.

Тръжната процедура и e в съответствие с "Указания: Възлагане на поръчки по заеми от Международната банка за възстановяване и развитие и кредити от Международната асоциация за развитие", публикувани през май 2004 г., преработени октомври 2006 г.“, тъй като проектът се финансира чрез Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка).

Участниците могат да получат тръжните документи след внасяне на писмено искане за това в МРРБ.

Участниците могат да представят своите оферти не по-късно от 12.00 часа на 10 май, 2019 година.

Избраният изпълнител ще извърши доставка, демонтаж и монтаж за рехабилитацията на  съществуващите съоръжения на  пречиствателната станция за питейни води Студена-Перник в условия на непрекъсваща работа на станцията и запазване на качеството на подаваната питейна вода.

Срокът за изпълнение на договора за „Рехабилитация на пречиствателна станция за питейни води Студена-Перник (доставка и монтаж на оборудване)“ е до 31 декември 2019 г.

  • Прикачени файлове (4)
    Покана за представяне на оферти
    BDs_Studena-Pernik_PWTP_Addendum_1
    BDs_Studena-Pernik_PWTP_Clarification 1
    BDs_Studena-Pernik_PWTP_Addendum_2
Прикачени файлове (4)