Процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на съществуващо трасе на път І-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270, намиращи се в землището на гр. Драгоман

Процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Мод

06 март 2018 | 09:58

API :: Съобщение за започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на съществуващо трасе на път І-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270, намиращи се в землището на гр. Драгоман

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на съществуващо трасе на път І-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20“, намиращи се в землището на гр. Драгоман, община Драгоман, Софийска област, подробно описани в Решение № 109 на Министерския съвет от 2018 г.

С Решение № 302 на Министерския съвет от 20 април 2012 г. републикански път І-8 (Е-80) в участъка „Граница Република Сърбия – о.п. София – Запад“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС

Финансирането на процедурата по отчуждаване на части от имотите – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.