Процедура по отчуждаване за задоволяване на държавна нужда, за реализацията на предвижданията на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ГКПП „Калотина”

Процедура по отчуждаване за задоволяване на държавна нужда, за реализацията на предвижданията на подробен устр

30 май 2019 | 10:58

Обявление

Областният управител на Софийска област, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за

държавната собственост, съобщава на заинтересованите страни, че започва процедура по отчуждаване за задоволяване на държавна нужда, за реализацията на предвижданията на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ГКПП „Калотина”, одобрен със Заповед No РД-02-14-254/11.02.2011 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството – реализиране на проект „Реконструкция на ГКПП Калотина”, чрез изграждане на ново трасе за „Входящи товарни автомобили” недвижим имот, представляващ масивна „Търговско-административна сграда” със застроена площ – 378 кв.м., намираща се в УПИ І на ПИ No 35479.108.31 по плана на ГКПП „Калотина”.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите, респективно средствата, необходими за изплащане на паричното обезщетение на правоимащите лица се осигурява от Агенция „Митници”. Средствата необходими за изплащане на дължимото обезщетение на собственика на засегнатия имот – частна собственост, са в размер на 95 300 (деветдесет и пет хиляди и триста) лева.

Процедурата по отчуждаване ще бъде извършена със Заповед на Областния управител на Софийска област, която ще бъде съобщена на заинтересованите лица, по реда на чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.