Семинари за подготовка на проекти по втора покана за проектни предложения на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014 -2020“

Семинари за подготовка на проекти по втора покана за проектни предложения на Съвместната оперативна програма „

31 октомври 2018 | 14:28

На 13 ноември 2018 г. в град Варна и 14 ноември 2018 г. в град Бургас ще се проведат семинари за подготовка на проекти в рамките на Втора покана за проектни предложения на Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014 -2020“.  

Целите на семинарите са:

  • Повишаване информираността на заинтересованите лица, относно ключовите елементи на Насоките за кандидатстване;
  • Предостави информация и полезни съвети за основните стъпки в подготовката на проектни предложения, както и практически насоки за попълване на формуляра за кандидатстване по втората покана за проектни предложения и подаването ми, чрез електронната система за наблюдение;
  • Изясняване на финансовите изисквания на предложението за проект;
  • Повишаване на осведомеността относно ключовите аспекти на дейностите по проекта и финансовото планиране;

Допустими потенциални кандидати от българска страна са само институции и организации от територията на Североизточен или Югоизточен регион, попадащи в някоя от следните категориите:

  1. Местни, регионални и, ако е необходимо за постигане на целите на проекта, национални власти
  2. Организации, регулирани от публичното право - юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, (сдружения и фондации), държавни и частни университети, Еврорегиони, Европейски групи за териториално сътрудничество.
  3. Организации, регулирани от частното право - юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейности в частна полза.

За регистрация, използвайте следния линк.

 

Краен срок за регистрация 6 ноември 2018 г.