86,7 млн. лв. са осигурени по Програма „Образование“ за финансиране на проекти за развитие на дуалната система на обучение в професионалното образование

86,7 млн. лв. са осигурени по Програма „Образование“ за финансиране на проекти за развитие на дуалната система

24 август 2023 | 15:38

               До 27 септември 2023 г. заинтересованите страни могат да кандидатстват с концепции за Интегрирани териториални инвестиции

 

Над 86 млн. лв. са осигурени за финансиране на проекти за развитие на дуалната система на обучение в професионалното образование и обучение, в рамките на Програма „Образование“. Проектите ще се изпълняват по инструмента Интегрирани териториални инвестиции. По Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за здравна, социална и образователна  инфраструктура са предвидени още 132,2 млн.евро по приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и 355,7 млн.евро по приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“.

До 27 септември тази година всички заинтересовани страни могат да подават концепции за реализирането на интегрирани проекти, включващи мерки  в областта на образователната система – в това число модернизация на образователна инфраструктура, обучения, стажове и други.

Практически насоки за кандидатстването и подробна информация на заинтересованите страни дадоха на информационна среща днес представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

В момента, по отворената процедура за кандидатстване с концепции за Интегрирани териториални инвестиции, кандидатите не е необходимо да представят подробни проекти, а само своите идейни концепции и намерения, като следва да попълнят формуляр за това в електронната система ИСУН.

Могат да се представят два вида концепции: комбинирани и некомбинирани. Комбинираните, които са съвместни проектни идеи на различни партньори, с различни териториални обхвати и мерки от различни програми ще получат право да бъдат конкретни бенефициенти по съответните програми и да получат покана да подадат проектни предложения за финансиране. Некомбинираните концепции са от един кандидат по една програма и няма да получат възможност да бъдат конкретни бенефициенти.

По  Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. финансова подкрепа е предвидена за дейности, свързани с изграждане или подобряване на образователна инфраструктура, в това число обзавеждане, ремонт, оборудване и други. Обектите на финансиране могат да бъдат детски градини и ясли, училища, както и висши учебни заведения.

По програма „Образование“ ще се финансират с европейски средства допълнителна професионална подготовка на ученици, обучения на учители и наставници от предприятия в училища, стажуване на гимназисти, както и ограмотяване на възрастни, реинтеграция в образователната система, насочване към професионално дуално обучение и други. Допустимите кандидати са професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, в това число и частни училища. Партньори могат да бъдат Регионалните управления по образование, а като асоциирани партньори могат да се включат и работодатели. Концепциите на училищата могат да бъдат част и от интегрирани концепции на общините. Допустимите разходи по конкретно проектно предложение са между 250 и 750 хил. лв.

Във всички 28 Областни информационни центрове в страната са създадени звена за медиация и за публични консултации. Тяхната задача е да подпомагат с информация заинтересованите страни, както и да съдействат в процеса на подготовка на концепциите, като например за намиране на потенциални партньори, за допълнителна информация за допустимост на дейностите, начин на кандидатстване и други. Звената разполагат с база данни с кандидати и заинтересовани страни на местно и областно ниво.