Регистър на агломерациите

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

В Закона за защита от шума в околната среда е предвидено министърът на регионалното развитие да организира създаването и поддържането на регистър на агломерациите. Регистърът се изработва с цел документиране на основните характеристики на агломерациите. Съгласно този закон за агломерации се приемат населените места с население над 100 000 жители. Към момента населените места, които отговарят на това изискване са градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен.

Регистърът на агломерациите включва основни данни за агломерациите - име, код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици - ЕКАТТЕ, местоположение, площ в строителни граници, население, гъстота на населението, защитени територии, паркове, основни трасета на първостепенната улична мрежа, жп линии, трамвайни линии, летища, пристанища. Необходимите данни за съставяне на регистъра са предоставени от кметовете на съответните общини по искане на министерство на регионалното развитие.
 
За агломерациите се разработват стратегически карти за шум в околната среда. Те определят районите с констатирано превишаване на стойностите на даден показател за шум, което може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората. За управление, предотвратяване и намаляване на шума в агломерациите се разработват планове за действие. 
 
Ежегодно до края на февруари в съответствие с регистъра, министърът на регионалното развитие определя агломерациите, които подлежат на разработване на стратегически карти за шум и планове за действие и незабавно уведомява съответните общински органи за необходимостта от тяхното разработване. 
 
Регистърът на агломерациите е достъпен на следния електронен адрес: http://www.regag.eu/.