Контакт с УО на ОПРР

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Адрес:

1303, град София, България, ул. "Осогово" 38-40

e-mail: oprd@mrrb.government.bg