Финансови инструменти

Използване на финансови инструменти в период 2014-2020 г.:

Анализите показват, че икономическата криза поставя огромен натиск върху публичните бюджети, а намаляващото ниво на кредитиране ограничава частните инвестиции, включително за подобряване на градската среда и създаване на адекватни условия за живот в градовете. Липсата на кредитен ресурс за придобиване на дълготрайни материални активи е един от основните фактори за спада на частните инвестиции и оттам - на растежа и заетостта.

Финансовите инструменти от типа JESSICA стимулират както публично-частното партньорство, така и кредитни институции за участие в публичните политики за регионално и градско развитие. Финансовите инструменти също така насърчават предприемаческия дух и позволяват на всички икономически субекти да участват в развитието на градовете и да получават подкрепа със средства от Европейския съюз.

Финансовите инструменти се използват за подкрепа на инвестиции, които се очаква да бъдат финансово жизнеспособни, но не могат да генерират достатъчно финансиране от пазарни източници. Инструментите могат да бъдат под формата на капиталови или квазикапиталови инвестиции, заеми или гаранции или други инструменти за споделяне на риска, като по целесъобразност те могат да бъдат комбинирани с безвъзмездни средства.

По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е определен ресурс в размер на 369,7 млн. лв. за финансови инструменти по следните приоритетни оси: 

  • Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, която обхваща мерки за градско развитие (енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, градска среда, интегриран градски транспорт, спортна и културна инфраструктура и зони с потенциал за икономическо развитие) - 271,3 млн. лв., и
  • Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, която обхваща развитието на туризма и културното наследство в цяла България, и чиято цел е да подкрепи обектите на националното и световно културно наследство - 98,4 млн. лв.