Проект за „Изграждане Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и информационна система за неговото обслужване“

Проект за „Изграждане Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проекти

22 март 2021 | 11:13

Проектът се изпълнява по Договор № № BG05SFOP001-1.018-0001-С01/18.03.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е в размер на 3 056 918.98 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в съотношение 85% от Европейския социален фонд (2 598 381,13 лв.) и 15% национално съфинансиране (458 537.85 лв.). Срокът за изпълнение е от 18.03.2021 г. до 30.09.2023 г. Целите на проекта са насочени към:

- Обединяване на регистрите, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството, поддържани на централно и местно ниво;
- Подобряване на качеството, пълнотата и сигурността на данните и оптимизация на тяхната организация;
- Осигуряване на автоматизиран обмен на данни от и към външни системи на национално ниво;
- Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.

Дигитализацията и консолидацията на регистри и създаването на единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството ще допринесе за прилагане на основният принцип за еднократното събиране и създаване на данни, комбиниран със задължението за служебно предоставяне по електронен път на трети страни. С помощта на регистъра ще се осигури достъп до информация и документация, необходима за извършване на съответна административна услуга, т.е. ще се създадат условия за осъществяване на вътрешни административни услуги, с което значително ще се облекчат както гражданите и бизнеса, така и самата администрация.

Обединяването на данните от регистрите в единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството ще осигури икономичност, систематичност, бърз достъп до данни и по-добри услуги, както и по-голяма защита на личните данни на отделните физически и юридически лица. Еднократно събиране и многократно използване на информацията от централната и териториална администрация, съгласно принципа за служебното начало - ще бъде прилаган основният принцип за еднократното събиране и създаване на данни, комбиниран със задължението за служебно предоставяне по електронен път на трети страни. Служебният безвъзмезден обмен на информация и данни между администрациите ще улесни както възложителите, така и самата администрация. Ще намалеят разходите за водене на регистри и в материален и във времеви и човешки аспект. Обединяването на регистрите ще подобри качеството, пълнотата и сигурността на данните и ще оптимизира цялостната организация на регистри по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството. Цялостната идея на настоящия проект се базира и на неговото въздействие върху целевите групи.

От внедряването на регистъра се очакват следните ползи:

- Ще се унифицират стандартите за водене на регистър на издадените актове на различните нива;
- Ще се създадат условия за събирането, обработката и интеграцията на информацията в единна информационна среда;
- Ще се постигне по-висока степен на прозрачност в процедурите в устройственото планиране и значително ще се подобри информираността на обществото и заинтересованите страни.

Всички тези ползи са предпоставка за удовлетворяване на потребностите на целевите групи чрез възможността сектори от административното обслужване, които поради своята специфичност и комплексен характер, са изключително слабо представени в областта на електронните услуги, да могат да предоставят комплексни и синхронизирани електронни услуги. Създаването на Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството съответства на мерките, свързани с дигитализацията на регистри и осигуряване на оперативна съвместимост за преминаване към автоматизиран обмен на данни и електронни документи, които допринасят за изпълнението на един от основните приоритети. за развитието на електронното управление като основа за модернизация на държавната администрация и оптимизиране на процесите по административно обслужване на гражданите и бизнеса.

mrrb