Бюджет

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. e с общ бюджет от 3 млрд. лева европейско и национално съфинансиране.

Разпределение на средствата по приоритетни оси:
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – 1 643 775 426,34 лв.
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ – 206 740 392,11 лв.
Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ – 224 717 990,30 лв.
Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ – 163 502 132,68 лв.
Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ – 99 468 980,19 лв.
Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ – 197 061 376,69 лв.
Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ – 380 461 585,94 лв.
Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ – 102 473 987,81 лв.