Цели

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. е разработена, за да подпомогне по-балансираното и устойчивото развитие на българските градове. Финансовата подкрепа по нея е необходима, за да се преодолеят различията в развитието на регионите, както и да се овладеят негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване  на големи части от България. Инвестициите от страна на ОПРР в градовете ще подпомогнат преодоляването на големите различия в страната, както и използването на потенциала на територията с цел финансиране на конкретни нужди и проблеми.