Достъп до обществена информация

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация със самостоятелен регистрационен индекс в деловодната система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Заявленията за достъп до обществена информация могат да се подават лично в Центъра за административно обслужване на адрес: София 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, да се изпращат по обикновена поща или да се изпращат на следните електронни адреси - e-mrrb@mrrb.government.bg или press@mrrb.government.bg.

Заявления за достъп до обществена информация е възможно да се подават и устно, като заявителят предоставя необходимите данни на служител от Центъра за административно обслужване, който директно попълва информацията в регистрационната форма и регистрира заявлението.

Съгласно чл. 25 от Закона за достъп до обществена информация заявлението се оставя без разглеждане, ако не съдържа следните реквизити:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. адреса за кореспонденция със заявителя.

В заявлението може да се посочи и предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.

Дирекция „Правна“ в МРРБ отговаря за предоставянето на достъп до обществена информация.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. и представяне на платежен документ. Разходите по предоставяне на обществена информация се внасят в касата на МРРБ, стая 527, ет. 5.

  • Прикачени файлове (12)
    Закон за достъп до обществена информация 2018-02-20 09:50:49
    Заповед за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация 2018-02-20 10:38:54
    Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2016 г. 2018-02-20 10:38:59
    Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г. 2018-02-20 10:39:03
    Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г. 2019-01-25 15:44:35
    Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 г. 2020-02-03 17:19:03
    Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2020 г. 2021-02-17 13:02:02
    Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2021 г. 2022-01-25 15:55:38
    Бланка образец- Заявление по ЗДОИ 2022-04-04 12:16:01
    Бланка образец-Заявление по ЗДОИ повторно използване 2022-04-04 12:16:01
    Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2022 г. 2023-01-23 11:27:00
    Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2023 г. 2024-01-19 15:27:06
Прикачени файлове (12)