Регистър на съставените актове за установяване на админситративни нарушения и за влезлите в сила наказателни постановления

Акт за установяване на административно нарушение Наказателно постановление
АУАН № 1/04.12.2019 г.

НП № РД-02-32-1/05.02.2020 г.

АУАН № 2/18.09.2020 г.

 НП № РД-02-32-2/22.10.2020 г.