Регистър на съставените актове за установяване на админситративни нарушения и за влезлите в сила наказателни постановления

Акт за установяване на административно нарушение Наказателно постановление
АУАН № 1/04.12.2019 г.