Инвестиции по НПВУ

756 блока са одобрени за саниране по Плана за възстановяване и устойчивост
756 блока са одобрени за саниране по Плана за възстановяване и устойчивост
22 декември 2023 | 15:44
Изменение на процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ във връзка с Регламент (ЕС) 2023/1315 на Комисията от 23 юни 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора
12 октомври 2023 | 09:35
Информационни дни по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“
Информационни дни по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“
09 февруари 2023 | 14:25
Списък с лица за контакт, определени от общинските администрации във връзка с изпълнението на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I” по Националния план за възстановяване и устойчивост
01 декември 2022 | 14:03
Актуализиран е проектът на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“
24 ноември 2022 | 18:03

Страница 1 от 1