Програма "Развитие на регионите" 2021-2027/ Оперативна програма "Региони в растеж"

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България, насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България.

ОПРР финансира дейности, които целят осигуряване на баланс в градовете и допринасят за постигане на устойчиво градско развитие, създаване на благоприятни условия за подобряване качеството на живот и нови работни места в градовете.

Стартира кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на ПРР 2021-2027 г.
Стартира кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на ПРР 2021-2027 г.
19 юни 2024 | 13:06
Насоки за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-10.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система (SAFE)”
03 ноември 2023 | 16:47
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”
17 октомври 2023 | 12:01
Актуализирана Индикативна годишна работна програма за ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г. за 2023 г. – м. 08.2023 г.
28 септември 2023 | 14:18
Въвеждане на електронно подписване на договори за БФП по ОПРР 2014-2020
Въвеждане на електронно подписване на договори за БФП по ОПРР 2014-2020
01 юни 2023 | 13:40
МРРБ проведе информационен ден по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”
04 май 2023 | 10:00
Информационен ден по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”
Информационен ден по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”
24 април 2023 | 10:14
Обявена е процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”
10 април 2023 | 11:03
Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за  бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”
Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”
21 март 2023 | 11:55
УО на ОПРР публикува анкета/въпросник за проучване на нивото на обществена осведоменост относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
01 февруари 2023 | 16:59
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.004 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ” по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
25 януари 2023 | 17:37
Изменени са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“
23 май 2022 | 13:57