Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво - Пета процедура

 

Инициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, която е приета от Република България и се прилага успешно в продължение на повече от дванадесет години. Страната ни има водещо значение сред останалите държави-членки на Съвета на Европа в изпълнението на стратегията и провеждането на процедури за присъждане на Европейския етикет.

Дванадесет принципа за добро демократично управление на местно ниво са в сърцевината на стратегията и тяхното приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, като управлението се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави членки. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.

Организацията и провеждането на процедурата за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Европейският етикет се присъжда от Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, която е акредитиран от Съвета на Европа орган за партньорство между държавните органи на национално и регионално ниво, органите на местното самоуправление и местната администрация и НСОРБ, организациите и структурите на икономическите и социалните партньори, гражданското общество, академичните среди, средствата за масово осведомяване и омбудсмана на Република България.

Право да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа.

Общините могат да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет най-късно до 20 май 2020 г.

Подробна информация относно кандидатстването на общините, условията и реда за присъждане на  Европейския етикет може да се намери на интернет страниците на МРРБ, на НСОРБ (www.namrb.org) и в Портал за децентрализация (http://www.self.government.bg/decentralization/?cid=600085&ssid=15&sid=20).

  • Прикачени файлове (9)
    Насоки за участие на общините Етикет 2020-01-20 10:48:17
    Правила и процедури за присъждане на Етикет 2020-01-20 10:48:56
    Образец №1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 2020-01-20 10:49:36
    Приложение №1. ЕТАЛОН (БЕНЧМАРК) 2020-01-20 10:49:51
    Образец №2. ОБЩ СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ 2020-01-20 10:49:57
    Примерен списък от документи 2020-01-20 10:50:04
    Въпросник за граждани 2020-01-20 10:50:11
    Въпросник за съветници 2020-01-20 10:50:16
    Приз Етикет 2020-01-20 10:50:29
Прикачени файлове (9)