Актуализиран е проектът на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“

Актуализиран е проектът на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения по

24 ноември 2022 | 18:03

С цел максимална информираност, публичност и прозрачност при предоставяне на средства на крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост, Ви информирам, че след проведени обществено обсъждане и консултации с Европейската комисия, са направени промени в проекта на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

Коментари и предложения по актуализирания проект на Насоки могат да бъдат изпращани до МРРБ на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и по официален път, в срок до 01.12.2022 г. (включително).

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Проект на Насоки
Прикачени файлове (1)