Актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.

Актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ п

01 октомври 2019 | 10:13

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г. Извършените промени са в раздел 3.3. „Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020“. Въведен е нов подход за включване на разходи за възнаграждения на екипи за управление и/или изпълнение на проекти в искания за плащане и е допълнен списъкът на изискуемите документи при отчитане на разходи от същата категория. Описаният в Методическите указания подход за включване на разходи за възнаграждения е задължителен за прилагане от 01.10.2019 г.

Подадените искания за плащане до посочената дата се обработват в съответствие с правилата, описани във версия 7 на Методическите указания.

mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Указания
Прикачени файлове (1)