Актуализирани са Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014- 2020 г.

Актуализирани са Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014- 2020 г.

20 октомври 2020 | 15:28

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020, Инструкцията за бенефициенти по ОПРР 2014-2020 относно отчитане на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020 - част I и II и пакетът документи, свързани с изпълнение на договорите за предоставяне на БФП.

Актуализацията е свързана с промяна на Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР 2014-2020 (НУИОПРР), версия 11, м. октомври 2020 г.

Актуализираните документи могат да бъдат намерени в меню „Изпълнение на договори“, под-меню „Указания за изпълнение на договори“ на сайта на ОПРР 2014-2020 – www.bgregio.eu.

mrrb
  • Прикачени файлове (4)
    Указания
    Приложение 11.2 Указания за изпълн. на договори част 2
    Приложение 11.2 Указания за изпълн.на договори част 1
    Пакет документи
Прикачени файлове (4)