Дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите ще проверява за верификацията на разходи на Управляващия орган по ОПРР 2014-2020 г.

Дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите ще проверява за верификацията на разходи на Управлява

02 октомври 2019 | 12:08

Дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите ще извършва проверки за верификацията на разходи на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в качеството му на бенефициент по бюджетните линии на Приоритетна ос 8 - „Техническа помощ”. Това реши на днешното си заседание Министерския съвет.

Дирекцията ще извършва този вид проверки, с изключение на бюджетна линия BG16RFOP001-8.002-0001-C02 „Осигуряване на средства за поддържане на професионален и административен капацитет на УО на ОПРР от Структурните фондове на ЕС“.

Съгласно изискванията досега проверките се извършваха от дирекция „Вътрешен одит” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от външен изпълнител, избран след проведена обществена поръчка. Избраното за целта дружество обаче е информирало за настъпване на невъзможност за изпълнение на задълженията по договора. Това налага избора на нов орган, който да поеме функциите.

Предложените изменения в процеса по верификация на разходите не засягат целите на програмата, финансовата рамка и размера на отпуснатото европейско и национално финансиране, а са свързани единствено с обезпечаване процеса по верификация на исканията за плащане по бюджетните линии с бенефициент УО на ОПРР.

mrrb