ДНСК провери 11 812 строежи през 2005 г.

ДНСК провери 11 812 строежи през 2005 г.

04 ноември 2007 | 23:12
Общо 11 812 проверки е извършила Дирекцията за национален строителен котрол през 2005 г. В резултат на проверките са съставени 3027 констативни актове за установени нарушения и са предприети необходимите действия по Закона за устройство на територията. Образувани са 162 административно-наказателни производства срещу 126 главни архитекти на общини и други длъжностни лица от общинските администрации за извършени нарушения по ЗУТ и актовете по неговото прилагане. Издадените заповеди за спиране на изпълнението на строежи или части от тях са 997, а за забрана на достъп и недопускане на хора - 217. През 2005 г. са издадени и 674 заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях. Премахнати са 242 незаконни строежа. През годината са извършени 2539 тематични проверки за изясняване на законосъобразността на извършеното и извършващото се строителство на базовите станции на мобилните оператори “Вивател”, “Глобул” и “Мобилтел”. Проверките на строежи по Черноморското крайбрежие са 296; на увеселителни заведения, клубове, дискотеки, игрални зали, интернет клубове и заведения за обществено хранене в по-големите градове – 161; 961 са проверките на строежи от дървообработващата и дървопреработващата промишленост. Извършени са 1413 проверки на лица, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория. Издадени са общо 3166 разрешения за ползване на строежи, като 469 са за територията на гр. София. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb