Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ получи акредитация за Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ получи акредитация за Управляващ орган на Оперативна програма

25 май 2016 | 13:05
С Решение на Министерски съвет от 25.05.2016 г. Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството окончателно е определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Със същото Решение дирекция „Национален фонд“ към Министерство на финансите е определена за Сертифициращ орган по Програмата. 
Решението е взето след извършен одит за акредитация от Независимия одитен орган, проверките от който установиха, че определените Управляващ и Сертифициращ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. отговарят на критериите за определяне, свързани с вътрешната среда за контрол, управлението на риска, дейностите за управление и контрол, и мониторинга в съответствие с Регламент (ЕС) 1303/2013. 
Получаването на акредитация дава възможност на Управляващия орган на ОПРР да изготвя искания за възстановяване на средства от Европейската комисия.
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. e с общ бюджет от 3 млрд. лв., европейско и национално съфинансиране и ще играе изключително важна роля за устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. 
Програмата ще подкрепи реформите в няколко сектора, а именно – регионално развитие, образование, здравеопазване и социална политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България.