Информационен ден по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”

Информационен ден по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно и

24 април 2023 | 10:14

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. организира информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план)  BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” в рамките на приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В рамките на събитието ще се представят условията за кандидатстване и изпълнение по процедурата, както и ще се проведе дискусия между представители на УО на ОПРР и общините-бенефициенти. Информационният ден ще се проведе онлайн на 28.04.2023 г., от 10:30 ч. през платформата Webex на следния линк: https://mrdpw-bg.webex.com/mrdpw-bg/j.php?MTID=m5fcd6588837fbe179fdc398e326f6c2e

Meeting number (access code): 2733 010 4740                               

Meeting password: D2JpsJDyD42                           

Join from a video system or application; Dial 27330104740@mrdpw-bg.webex.com; You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Предвид капацитета на платформата Webex в срещата могат да участват до 2-ма представители от община. Участниците в информационното събитие по процедурата следва да се включват като изпишат името си и общината, която представляват.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството