Информационна база за административно-териториални промени

Информационна база за административно-териториални промени

28 януари 2008 | 15:59
Прикачени файлове (2)

Информационна база за административно - териториални промени
В компетентността на министъра на регионалното развитие и благоустройството е усъвършенстването на административно-териториалното устройство на страната. С настоящия материал бихме искали да ви представим работата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и по-специално на отдел „Административно-териториално устройство и децентрализация” към Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство" (ГД СПРРАТУ) по преписките за административно-териториалните промени в страната.
Основна в дейността на отдел “Административно-териториално устройство и децентрализация” към ГД СПРРАТУ е работата по подготовката на становища, съгласуването и внасянето в заседания на Министерски съвет на постъпващите преписки за извършване на административно-териториални промени на основание разпоредбите на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ). В този закон са предвидени условията и редът за извършване на всеки един вид административно-териториална промяна.
При оформяне на преписките се имат предвид публикуваните по-долу Методически правила за оформяне на преписки за извършване на административно-териториални промени по Закона за административно-териториалното устройство на Република България, както и изискванията на Устройствения правилник на Министерски съвет и неговата администрация. Основните административно-териториални промени са:
• Промяна в границите на области поради преминаване на община/и от една област в друга
• Промяна в границите на община поради отделяне на населени места и обособяването им като самостоятелна община
• Промяна в границите на общини поради отделяне на едно населено място от една община и присъединяването му към друга
• Промяна в административния център и наименованието на община
• Промяна водеща до закриване на населено място
• Промяна водеща до отделяне на части от населено място и обособяването им в ново населено място или присъединяването им към друго населено място
• Промяна свързана с присъединяване на едно населено място към друго
• Промяна свързана с обособяването на село в град
Движението на преписките за административно-териториални промени е обект на следене от страна на общините и населените места, които касаят.
Затова най-добрия начин за да отговорим на нарастващият интерес по горепосочените въпроси е да направим информацията достъпна за всеки като публикуваме актуална таблица, в която накратко са описани подробности относно преписките за извършване на административно-териториалните промени.

  • Прикачени файлове (2)
    Методически правила за оформяне на преписки за извършване на административно-териториални промени по закона за административно-териториалното устройство на Република България
    Таблица за извършените административно-териториални промени 2000-2019 г.
Прикачени файлове (2)