Информация от проведен технически експертен съвет за разглеждане на „Анализ на техническото състояние на язовирната стена на язовир „Бели Искър“ за периода 14.06.2012 г. до 12.06.2015 г.“

Информация от проведен технически експертен съвет за разглеждане на „Анализ на техническото състояние на язови

24 февруари 2017 | 13:50

Във връзка с изпратено писмо от кмета на община Самоков и по повод извършване проверка от компетентните органи по реда на надзора за законност по спазване законовите и технически изисквания за безопасност на язовир „Бели Искър“ Министерство на регионалното развитие и благоустройството ги уведоми, че организира и проведе технически експертен съвет за разглеждане на внесения от „Софийска вода“ АД „Анализ на техническото състояние на язовирната стена на язовир „Бели Искър“ за периода 14.06.2012 г. до 12.06.2015 г.“. Съветът оцени пълнотата и съответствието на анализа с „Наредбата за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и контрол за техническото им състояние“.
Той потвърди необходимостта от ограничения в натоварването на стената чрез поддържането на по-ниско водно ниво в язовира, както и от дейности по реконструкция и рехабилитация. За да се гарантира безопасността при експлоатация на съоръжението, до приключване на дейностите и постигането на параметрите на пълната техническа работоспособност, водното ниво ще е 1876 м, което е с 2м по-ниско от най-високото работно водно ниво.
Обектът е публична държавна собственост, като ангажиментите за неговото стопанисване, поддържане и експлоатация са уредени чрез договор от 2000 г. за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Столична община и „Софийска вода“ АД и са в сила в съответствие с действащия Закон за водите.*
Язовир „Бели Искър“ е един от комплексните и значими язовири в страната, осигуряващ около една пета от необходимите водни обеми за питейно водоснабдяване на столицата. Министерството оказа съдействие на Столична община като организира и проведе техническия експертен съвет. Отчитайки изключителната важност и неотложността от изпълнение на решенията на съвета и предвид действащите законови разпоредби, МРРБ счита за необходимо взетите от страна на съвета решения да бъдат приложени от отговорните за това институции.
МРРБ е извършило всички възможни нормативно допустими действия по отношение на язовир „Бели Искър“ и изразява готовност за съдействие за в бъдеще, в рамките на своята компетентност.
--------------------
* §10, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 29.11.2013 г.)