Информация относно консолидация в рамките на асоциациите по водоснабдяване и канализация

Информация относно консолидация в рамките на асоциациите по водоснабдяване и канализация

23 февруари 2017 | 09:40

Консолидацията е процес по окрупняване или разширяване на обхвата на териториите, на които се осъществява поддържането на публичната водоснабдителна и канализационна (ВиК) инфраструктура и предоставянето на ВиК услугите от един оператор, така че в рамките на  дадена административна област това да става за всички общини в нея. Консолидацията не е императивно изискване на Закона за водите, а е препоръчано в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията, тъй като отговаря на добрите европейски практики за повишаване на ефективността в отрасъла и отразява прилагането на регионален и интегриран подход за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията.

Консолидацията е необходима, тъй като твърде малкият размер на част от ВиК дружествата, не им позволява да генерират достатъчно приходи и съответно да правят капиталови инвестиции за доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктурата. За малките дружества е трудно да наемат необходимия квалифициран персонал, особено за задълженията, свързани с качеството на питейната вода и пречистването на отпадъчните води. Намаляването на населението, от една страна, и увеличаващите се средства, необходими за поддържането на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура от друга, поставят предизвикателството пред отрасъла, да се създадат условия за реализация на т.н. „икономия от мащаба“ и предоставяне на ВиК услугите на повече потребители, за да се генерира финансов ресурс за покриване на разходите, без прекомерно да се повишава цената на В и К услугите.

Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (Споразумението за партньорство), чрез оперативните програми, насочва средствата за изграждане на ВиК инфраструктура в административни области, в които услугите се предоставят от един ВиК оператор, тъй като по този начин се осигурява ефективност и възможност за устойчиво поддържане на новите системи и съоръжения в бъдеще. Фактът, че някои общини не стават членове на областната асоциация по ВиК не спира реформата в отрасъл водоснабдяване и канализация, но лишава както конкретната община, така и другите, които са в административната област от средства от Европейските фондове за изграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура. В тези общини всички инвестиции във ВиК системите ще трябва да се осигурят от приходите от ВиК услуги, което ще наложи същественото покачване на цените.

При подписването на Споразумението за партньорство в страната имаше 16 административни области*, в които всички общини са членове на областната асоциация по ВиК и съответно в тези административни области ще се изпълняват ВиК проекти, финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

През 2016 г. в още пет административни области** - Габрово, Плевен, Велико Търново, Софийска област, Хасково, общинските съвети и асоциациите по ВиК взеха решения за осъществяване на процеса по консолидация и ВиК услугите да се предоставят от един оператор за всички общини в областта, с което и за тях ще се даде възможност за реализация на ВиК проекти с финансиране от фондовете на Европейския съюз.

 

 

*16-те административни области, в които ще се изпълняват нови ВиК проекти с финансиране от ОПОС 2014-2020 са Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Русе, Шумен, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Кърджали, Смолян, Перник, Враца, Видин и София град.

** 5-те административни области са Габрово, Плевен, Велико Търново, Софийска област, Хасково)