Информация относно провеждането на реформа в отрасъл Водоснабдяване и канализация

Информация относно провеждането на реформа в отрасъл Водоснабдяване и канализация

23 февруари 2017 | 09:00

България е пълноправен член на Европейския съюз и като такъв пред страната ни стоят редица предизвикателства за постигане на европейските нива на развитие в ключови сектори. Безспорно един от тях е водният сектор и в частност отрасъл Водоснабдяване и канализация. Необходимостта от реформи в отрасъла е продиктувана най-вече изхождайки от текущото състояние и целите пред бъдещото развитие, а именно – България има висок обхват на водоснабдяване и качеството на водата отговаря на стандартите, но съществува необходимост от инвестиции за намаляване на загубите на вода и подмяната на остарялата и често аварираща инфраструктура. Поради сравнително ниския дял на отведени и пречистени отпадъчни води е необходимо доизграждането на тази инфраструктура, така че да се постигане съответствие с европейските изисквания.

През 2009 г. с изменение на Закона за водите е заложена и реформата в отрасъл водоснабдяване и канализация в контекста на реформата във водния сектор. Целта е да се поставят стабилни основи за  управление, планиране и развитие на ВиК системите и услугите чрез определянето и следването на национално отговорни принципи. Промените са в три основни направления:

  • Ясно регламентиране и разделение на собствеността върху ВиК инфраструктурата. Тя става публична собственост - общинска и държавна на функционален принцип;
  • Въвеждане на дългосрочни договорни взаимоотношение между публичния собственик и ВиК оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК мрежите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите;
  • Регионално планиране на развитието на на инфраструктурата с регионални генерални планове за ВиК, които включват краткосрочни и дългосрочни инвестиционни програми.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството провежда държавната политика в отрасъл водоснабдяване и канализация и работи последователно за изпълнение на дейностите и по трите направления.

Към момента публичната ВиК инфраструктура в страната е описана. Бяха изготвени индивидуални договори за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услугите (договори/те), в които са заложени договорни показатели за качество на услугите и задължителни инвестиции, които ВиК операторът трябва да направи в системите. Учредиха се асоциации по ВиК, които като представители на публичните собственици на ВиК инфраструктурата през 2015 г. и 2016 г. подписаха договорите с ВиК операторите в 26 от 28 административни области на страната. Двете останали области са Пазарджик, където в момента се процедира подписването и Столична община, където има действащ концесионен договор. За планиране на развитието на ВиК инфраструктурата се изготвиха регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация, с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инвестиционни програми към тях.

В контекста на реформата беше изготвена и приета от Министерския съвет Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г., в която са заложени основни цели и приоритети на отрасъл ВиК. Като стратегически цели са определени ВиК отрасълът да достигне съответствие с националните и европейските екологични изисквания, да е екологосъобразен, финансово и технически устойчив, цените на ВиК услугите са социално поносими за потребителите и качеството на услугите и ефикасността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики. Понастоящем трите принципа на реформата са изпълнени, а към Стратегията има План за действие, който се изпълнява от МРРБ и с който се дава устойчивост на реформата и дава възможност за ефективното развитие на отрасъла в дългосрочен хоризонт.