Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2019 г.

Информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови усл

30 юли 2019 | 10:58
  • Прикачени файлове (2)
    Обобщена информация по дружества относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2019 г.
    Справка към 30.06.2019 г. за търговските дружества над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и нетна експозиция към една банка над 25 на сто
Прикачени файлове (2)