Контакт с УО на ОПРР

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Адрес:
гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9

e-mail: oprd@mrrb.government.bg