Контакт

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Адрес:
1303, София, България
бул. "Тодор Александров" 109-115

Тел: 02/ 9405 439
Факс: 02/ 9405 383
e-mail: oprd@mrrb.government.bg