Инж. Страхил Танев поема ръководството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Инж. Страхил Танев поема ръководството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

30 юни 2023 | 17:51

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков начело на Агенцията по геодезия, картография и кадастър застава инж. Страхил Танев. Смяната на ръководството на АГКК се налага заради забавени реформи. Ръководството на МРРБ очаква от новия изпълнителен директор на АГКК инициатива за спешни промени на наредбите и инструкциите, които да дадат тласък за модерното производство на кадастрални карти, геодезически дейности и картографски продукти. Инж. Страхил Танев се захваща със задачата да възстанови Съвета по геодезия, картография и кадастър, който да изработи стратегия за развитието на бранша. Той ще довърши процеса по надграждане на информационните системи и дигиталните услуги. Новият изпълнителен директор на АГКК ще работи и по създаване на дългоочакваната връзка с Имотния регистър, както и по засилване на контрола върху процеса на издаване на заповеди за създаване или изменение на кадастрални карти. Той ще трябва да се справи и с текучеството на кадри в 28-те областни служби на АГКК в страната, като ще работи и за увеличаване на квалификацията и възнагражденията им.

Инж. Страхил Танев е завършил Университета по архитектура, строителство и геодезия, където се дипломира като магистър – инженер по геодезия.

Работил е като техник – геодезист, а в периода 1999 – 2004 г. е бил проектант. Участвал е в изработването на кадастрални планове на населени места,  попълване и поддържане на кадастралния план, план на подземните проводи и съоръжения, създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и в геодезически работи и измервания. Изготвял е цифрови модели в строителството.

От 2004 до юни 2023 г. е бил ръководител на инженерно-геодезическите дейности на едни от най-големите инфраструктурни проекти на територията на страната в областта на пътната и железопътна инфраструктура, водоснабдяването и канализацията, преработването на отпадъци и отпадни води, строителство на мащабни логистични центрове и др.

Инж. Танев е вписан в регистъра на правоспособните лица за извършване не дейности по кадастъра и е член на Камарата на инженерите по геодезия.