Изготвен е Правилник за организацията и дейността на областните съвети за развитие

Изготвен е Правилник за организацията и дейността на областните съвети за развитие

04 ноември 2007 | 23:12
Правилник за организацията и дейността на областните съвети за развитие разгледа и прие на днешното си заседание Националният експертен съвет по устройство на територията и регионална политика към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. С приемането на правилника се създават Областни съвети за развитие, които ще разглеждат всички документи, които се подготвят съгласно Закона за регионалното развитие. Предстои правилникът да бъде одобрен от министъра на регионалното развитие и публикуван в Държавен вестник. Националният експертен съвет по устройство на територията разгледа и Наредба за условията и реда за управление, наблюдение, контрол и информационно осигуряване на Националната оперативна програма за регионално развитие. До два месеца наредбата трябва да бъде доработена и внесена отново в експертния съвет. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”