Изготвен е проект на нов Закон за концесиите

Изготвен е проект на нов Закон за концесиите

04 ноември 2007 | 23:12
Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви проект на нов Закон за концесиите. Проектозаконът трябва да замени сега действащия закон, който е от 1995 г. Приемането на Република България за пълноправен член на Европейската общност налага промяната на българското законодателство, включително и в режима на концесиите, в съответствие със законодателството на съюза. Разработването на нов закон е свързано с необходимостта от усъвършенстване на нормативната база при отчитане на проблемите, породени от практическото й прилагане. Предлаганият проект цели да създаде и еднакъв ред за предоставяне на концесии от държавата и общините. Законопроектът има регулативен характер и регламентира общата рамка на условията и реда за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесиите. Със заключителна разпоредба е предвидено Министерският съвет да приеме правилник, който да регламентира цялостното прилагане на Закона за концесиите. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Пълен текст на проект на Закон за концесиите
Прикачени файлове (1)