Изменен е междинният срок за подаване на проектни предложения по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“

Изменен е междинният срок за подаване на проектни предложения по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“

19 април 2016 | 11:37
Във връзка с получено писмо от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) с предложение за удължаване на междинния срок за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014- 2020” от 31.05.2016 г. на 31.07.2016 г., Управляващият орган на ОПРР измени Насоките за кандидатстване. Промяната е отразена на заглавната страница на Насоките и в т. 5.5.1. „Краен срок за кандидатстване с проектни предложения”.
Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и Заповедта за изменението им можете да намерите в прикачените файлове, както и в ИСУН 2020.
 
  • Прикачени файлове (2)
    Насоки
    Заповед
Прикачени файлове (2)