Изменени насоки - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Изменени насоки - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение

21 декември 2018 | 17:34
mrrb
  • Прикачени файлове (4)
    Заповед за одобрение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039
    Изменени Насоки за кандидатстване
    Пакет изменени приложения
    Таблица с отговори на въпроси, получени в процеса на обществено обсъждане на проекта на Насоки за кандидатстване
Прикачени файлове (4)