Изменени насоки - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“

Изменени насоки - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия

18 февруари 2019 | 12:34
mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Изменени Насоки за кандидатстване
    Заповед за одобрение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.002
Прикачени файлове (2)