Изменени Насоки за кандидатстване - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“

Изменени Насоки за кандидатстване - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.00

08 октомври 2019 | 12:07
  • Прикачени файлове (2)
    Изменени Насоки за кандидатстване
    Заповед за одобрение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.002
Прикачени файлове (2)