Изменени Насоки за кандидатстване - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“

Изменени Насоки за кандидатстване - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.00

06 март 2019 | 17:45
  • Прикачени файлове (2)
    Заповед за одобрение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.002
    Изменени Насоки за кандидатстване
Прикачени файлове (2)